Önkéntesség – bevezető képzés

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/onkentesseg-bevezeto-kepzes-szerkesztheto/
 

A közszférában igen kevés szervezet kultúrájának része a munkavállaló beilleszkedésének, szakmai és személyes kompetenciájának figyelemmel kísérése. Pedig itt is az emberi tőkébe való beruházásról van szó. Éppen ezért is fontos, hogy az önkéntes bevezető képzésen vegyen részt.

 

A bevezető képzés több célt szolgál:

 

 • a szervezet tevékenységéről átfogó képet nyújt;
 • pontosítja és ismerteti a feladatkörhöz tartozó tevékenységeket, azok határait;
 • amennyiben a feladat az általános ismereteken túl speciális tudást is igényel, akkor feltétlenül szükséges célirányos tudás- és készségfejlesztés (erről az elvárásról már a toborzás, ill. a kiválasztás során szükséges tájékoztatni az érdeklődőket);
 • alapismereteket ad a szervezeti felépítéséről, a szervezetben végzett tevékenység szempontjából fontos szervezeti egységekről;
 • tűz- és munkavédelmi oktatást ad a biztonságos munkavégzéshez;
 • a fizetett és a fizetetlen munkatársak személyes megismerkedésének, kapcsolatfelvételének terepe, megismerhetik a területen dolgozó kollégákat, önkénteseket és mindazokat, akikkel a munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek;
 • mindezek által szorosabb kapcsolatba kerülnek az önkéntesek a szervezettel, és értőbben, hitelesebben, elkötelezettebben tudják a szervezetet a későbbi tevékenységük során támogatni.

A képzés tartalmát, hosszát, módszereit, és időpontját (alapozó képzés vagy későbbi továbbképzés) az önkéntes program menedzsmentje, vagy a koordinátor (és a mentor) határozzák meg.

Milyen tartalommal, módszerekkel valósuljon meg a képzés?

Mindenekelőtt tisztáznunk szükséges, hogy az önkénteseink milyen tudással, képzettséggel, munkatapasztalattal rendelkeznek, milyen területeken szükséges ezeknek az alapoknak az elméleti, ill. gyakorlati továbbfejlesztése.

A módszereket a céljainkhoz és a tartalmi elemekhez rendelhetjük:
Amennyiben csupán az ismeretek átadását tartjuk fontosnak, akkor a képzés az elvégzendő feladatok meghatározására, részletezésére, bemutatására, az ismeretek összegzésére, összefoglalására szorítkozhat.
Amennyiben az önkéntesek adott tevékenységre való alkalmasságának a biztosítása, a tevékenységhez nélkülözhetetlen személyiségjegyek kibontakozása, fejlesztése a cél, akkor egy komplexebb képzési, továbbképzési eljárás alkalmazására kerülhet sor, amelynek keretében célorientált tartalmú, továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik. A komplexitás lényeges eleme, hogy nemcsak a megismerés valósul meg a folyamatban, hanem alkalmazásképes tudás alakul ki.

Tipp: a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjában komoly hangsúlyt fektetnek az önkéntesek bevezetésére a szervezetbe és a tevékenységbe. Kétféle bevezető képzést ismertetünk röviden az alábbiakban:

Kezet Rá! képzés: az önkéntesek képzését a British Múzeum és a Manchester Múzeum Hands On programjának mintáját adaptálva, de az SZM egyiptológus kollégáival egyeztetve hozták létre, hosszas, kb. fél éves tervezést követően (ld. Ütemezés). Egy alkalom restaurátori előadást és beszélgetést, 6 alkalomból álló egyiptológiai ismeretterjesztő előadás követett, majd egy biztonsági bejárás és helyismeret másként a múzeumban, illetve egy múzeumpedagógiai foglalkozás adta a képzés alapját. Ezt a sort zárták aztán a vizsgák. A vizsga egy többtagú bizottság előtt szerepjátékszerűen zajlott az eredeti tárgyakkal, éles helyzeteket szimulálva.

Információs pult: a kb. kéthónapos bevezető képzést folyamatos képzési rend követi a kézikönyvben leírtak szerint, amelyről az önkéntesek megerősítő visszajelzéseket adnak a koordinátorok részére. A folyamatos képzés többpillérű, organikusan a megtapasztalt nehézségek által, illetve külföldi minták adaptációja által alakult ki. A kiválasztást és a bevezető képzést bemutató alábbi ábrákból is látszik e két folyamat szerves egymásra épülése.

A következő táblázat felső része az önkéntesek kiválasztásának folyamatát írja le (az 1. a legelső lépés, a 7. a befejező lépés). A táblázat alsó része az önkéntesek képzésének folyamatát rögzíti.

Az önkéntesek kiválasztásának és képzésüknek folyamata
Az önkéntesek kiválasztásának és képzésüknek folyamata

Az alábbiakban összegezzük a teljesség igénye nélkül az általános és szakmai képzések, felkészítések, fejlesztések lehetséges módjait.

 

Általános képzési elemek:

 

 • Bevezetés a kulturális intézményrendszer (könyvtár, múzeum, közművelődési, egyéb intézmény, közösségi színtér specifikus) ismereteibe
 • Általános információs tréning vagy kvíz
 • Körséta, körbevezetés a szervezetben
 • (Tárlat)vezetések
 • Csapatépítés, teammunka, fejlesztési tréning, ennek részeként önismeret
 • Tűz- és munkavédelmi oktatás

Szakmai képzési elemek:

 

 • Kommunikációs tréning
 • Kulturális menedzsment tréning
 • Előadási, tárlatvezetési technika
 • Projektmenedzsment tréning
 • Rendszerezési technikák ismertetése (könyvtárban)
 • Területenkénti szakmai műhelyek, tréningek

Mit fejleszthetünk a képzés során?

Az önkéntesek különféle ismeretei, készségei, attitűdjei fejlődhetnek a különféle képzési modulokban való részvétel során. Általánosan elmondható, hogy fejlődik a kommunikációs készségük, formálódik az önismeretük, tudatosodnak a motivációik. Kialakul az önkéntesre váró feladatkör alapjainak ismerete, gyakorlati alkalmazásának képessége, ill. az együttműködési készsége. Testet ölt a társadalmi felelősségvállalás, a civil részvétel, a közösségi munka alapelveinek ismerete. Megszerezhető kompetenciák a bevezető képzések alkalmával: ismeretek, készségek, képességek, attitűdök:

 

 • a kommunikáció modelljének elmélete, fejlettebb kommunikációs készség;
 • mélyebb önismeret, önkéntes motivációk tisztázása, az önkéntes munkára való önreflexió képessége;
 • a programtervezés alapelveinek ismerete, projekt-szemléletű gondolkodás képessége [1];
 • a tárlatvezetés alapjai gyakorlati alkalmazásának készsége;
 • alapvető ismeretek a kulturális intézményrendszerről, együttműködési készség ezen intézményrendszerrel;
 • az önkéntes részvétel alapelveinek ismerete, közösségi cselekedetek végrehajtása, készsége.

Kire bízzuk a képzés megvalósítását?

Legkézenfekvőbb és leggazdaságosabb, ha a képzés belső erőforrásból: a koordinátor, a mentor, illetve a munkatársak részvételével valósul meg. Belső képzés akkor valósítható meg, ha a fogadó szervezet munkatársai kellően felkészültek, képzettek a tudásátadásra, illetve csupán frontális ismeretátadás a cél.

Külső szakértők igénybevétele kényelmesebb, de lényegesen költségesebb a szervezet számára, a komplexebb képzési formáknál viszont elengedhetetlen. Készségfejlesztésnél és attitűdváltoztatásra törekvésnél hatékonyabb lehet külsős segítséget fogadni. Az országban számos önkéntes menedzsment képzésben tapasztalattal rendelkező képző áll rendelkezésre. Lehetőség szerint vegyük igénybe őket, hogy tapasztalataikkal segíteni tudják önkénteseink felkészítését és önkéntes programunk kiteljesítését.

Az önkéntesek vizsgáztatása

Az intézmény maga dönti el, hogy szükséges-e vizsgát tennie az önkéntesnek a bevezető képzést követően. Azt ajánljuk, hogy az intézmény a képzési céljának elérését felméréshez kösse, pl. ismeretátadást követően teszt írása, kérdőív kitöltése vagy kvíz, esetleg múzeumi területen 3-4 tárlatvezetési gyakorlat után egy önálló tárlatvezetés megvalósítása. Fontos, hogy az önkéntest előre tájékoztassák a felkészítés, képzés folyamatáról és kimeneteléről, illetve a teljesítést önként vállalja a minőségi önkéntes tevékenység elvégzése érdekében.

Ezen a ponton érdemes végiggondolnunk, hogy mire is jó az a vizsga, ami nem feltétlenül egy tevékenység végzéséhez, vagy egy papír megszerzéséhez szükséges (bár ezeket is kínálhatja az önkéntes képzés). Itt többről van szó: a tudás ellenőrzésén túl egy megfelelő tudásszint biztosításának az igényéről a szervezet részéről, méghozzá egy tudásában minél homogénebb (de legalábbis bizonyos szint fölötti) csapat által.

 

A vizsga az alábbi célokat teljesíti:

 • ösztönzőleg hathat a tanulás intenzitása, mélysége szempontjából
 • a tanuló tudásáról visszajelzést nyújt (megfelelt/nem megfelelt és egyéb kategóriák által)
 • a többiekhez való mérettetés élményét nyújtja
 • beavatás-élmény – formálisan is csapattaggá avathat
 • megerősítés arról, hogy a többiek tudása is „megfelelt”, és ezért egy színvonalas csapat részévé válok.

 
Irodalomjegyzék:

[1] Katolikus Karitász – Caritas Hungarica: Felhívás – Karitász önkéntesek általános alapképzése Budapesten. Budapest, Katolikus Karitász – Caritas Hungarica. http://karitasz.hu/felhivasok/felhivas-karitasz-onkentesek-altalanosalapkepzese-budapesten (utoljára megtekintve: 2018.06.25.)

 
A szócikk alapját képező dokumentum: Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez