Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Felhasználási feltételek és adatvédelmi rendelkezések 

Az alábbi Felhasználási feltételek a www.cskwiki.hu weboldal felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön mint Felhasználó, a weboldal látogatásával egyben elfogad.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

A weboldal és annak tartalma a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt konzorciumának tulajdonát képezi (továbbiakban: Tulajdonos), az üzemeltetője az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: Üzemeltető). A weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető a Tulajdonos és az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: Nagy Andor e-mail címe.

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

I. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

  1. A Tulajdonos fenntart minden jogot a weboldalon közzétett tartalom (szöveges és grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, fotók, stb.) felhasználása vonatkozásában, a weboldal tartalma, illetőleg annak valamely része felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges.
  2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa, a Cselekvő Közösségek Wikin közzétett tartalmak (beleértve a szemléltetésnek szánt médiafájlokat is) eredetijének lelőhelyét minden esetben fel kell tüntetnie a szócikkben.
  3. A Felhasználó szavatolja, hogy az általa közzétett tartalmakon nem áll fenn harmadik személynek kizárólagos szerzői joga, és a tartalom szabadon megjeleníthető a Cselekvő Közösségek Wiki weboldalon.
  4. A Tulajdonost nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem, az átadott dokumentumok olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan a Tulajdonos harmadik személy részére nem adott engedélyt.
  5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő valamennyi vitát megkísérelik peren kívüli egyezséggel rendezni.
  6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználó saját szellemi termékének közzététele esetén a felhasználási jogot ingyenesen biztosítja a Tulajdonos és a weboldal felhasználói számára, és szerzői jogokat a későbbiekben nem érvényesít. A Felhasználó köteles az 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján vagyoni jogait korlátozásoktól mentesen átruházni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a Cselekvő Közösségek Wiki weboldalra feltöltött, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Tulajdonos, illetve az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósítására létrejött konzorcium tagjai területi, időbeli, felhasználási korlátba nem ütköző, azaz korlátozás nélküli, harmadik személynek is átadható kizárólagos felhasználási jogot szereznek. A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a különböző felhasználásoknál, amire jelen szerződés alapján teljes körű jogot szerez, gondoskodik a szerző nevének feltüntetéséről is.

 II. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a Felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg a www.cskwiki.hu weboldalon.

  1. A Tulajdonos tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti a Tulajdonos felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben a Tulajdonos ezen adatokat köteles megsemmisíteni – amennyiben az adatkezelés nem a Tulajdonos jogszabályban rögzített kötelezettsége. Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére.
  2. A Tulajdonos a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el.
  3. A Tulajdonos a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás a Tulajdonos adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.
  4. Miközben a weboldalt használja, passzív adatgyűjtésre is sor kerül különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ezek gyűjtése a weboldal rendeltetésszerű szolgáltatásához elengedhetetlen. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik az ilyen jellegű passzív adatgyűjtésbe.

III. Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket a Tulajdonos bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2003. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről