Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató – Cselekvő közösségek

Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Felhasználási feltételek és adatvédelmi rendelkezések 

Az alábbi Felhasználási feltételek a www.cskwiki.hu weboldal felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön mint Felhasználó, a weboldal látogatásával egyben elfogad.

A weboldal és annak tartalma a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt konzorciumának tulajdonát képezi (továbbiakban: Tulajdonos), az üzemeltetője az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: Üzemeltető). A weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető a Tulajdonos és az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: Nagy Andor e-mail címe.

I. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

  1. A Tulajdonos fenntart minden jogot a weboldalon közzétett tartalom (szöveges és grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, fotók, stb.) felhasználása vonatkozásában, a weboldal tartalma, illetőleg annak valamely része felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges.
  2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa, a Cselekvő Közösségek Wikin közzétett tartalmak (beleértve a szemléltetésnek szánt médiafájlokat is) eredetijének lelőhelyét minden esetben fel kell tüntetnie a szócikkben.
  3. A Felhasználó szavatolja, hogy az általa közzétett tartalmakon nem áll fenn harmadik személynek kizárólagos szerzői joga, és a tartalom szabadon megjeleníthető a Cselekvő Közösségek Wiki weboldalon.
  4. A Tulajdonost nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem, az átadott dokumentumok olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan a Tulajdonos harmadik személy részére nem adott engedélyt.
  5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő valamennyi vitát megkísérelik peren kívüli egyezséggel rendezni.
  6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználó saját szellemi termékének közzététele esetén a felhasználási jogot ingyenesen biztosítja a Tulajdonos és a weboldal felhasználói számára, és szerzői jogokat a későbbiekben nem érvényesít. A Felhasználó köteles az 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján vagyoni jogait korlátozásoktól mentesen átruházni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a Cselekvő Közösségek Wiki weboldalra feltöltött, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Tulajdonos, illetve az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósítására létrejött konzorcium tagjai területi, időbeli, felhasználási korlátba nem ütköző, azaz korlátozás nélküli, harmadik személynek is átadható kizárólagos felhasználási jogot szereznek. A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a különböző felhasználásoknál, amire jelen szerződés alapján teljes körű jogot szerez, gondoskodik a szerző nevének feltüntetéséről is.

 II. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a Felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg a www.cskwiki.hu weboldalon.

  1. A Tulajdonos tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti a Tulajdonos felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben a Tulajdonos ezen adatokat köteles megsemmisíteni – amennyiben az adatkezelés nem a Tulajdonos jogszabályban rögzített kötelezettsége. Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére.
  2. A Tulajdonos a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el.
  3. A Tulajdonos a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás a Tulajdonos adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.
  4. Miközben a weboldalt használja, passzív adatgyűjtésre is sor kerül különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ezek gyűjtése a weboldal rendeltetésszerű szolgáltatásához elengedhetetlen. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik az ilyen jellegű passzív adatgyűjtésbe.

III. Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket a Tulajdonos bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.