Tanulókörök [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/tanulokorok/

Definíció:

A tanulókör olyan önszerveződő kiscsoport, ahol a résztvevők egyeztetett rendszerességgel összejönnek, hogy az általuk meghatározott terv szerint tanuljanak, vitázzanak adott témáról, vagy kulturális tevékenységet végezzenek. Az önképző körök munkája a tagok tapasztalatára épül, céljuk, hogy egymástól tanuljanak, együtt gondolkodjanak az általuk választott témakörben.

A tevékenység célja:

 • a társadalmi tapasztalat és tudás kommunikációja
 • a társadalmi tudatosság, aktivitás fejlesztése
 • elköteleződés a közösségi-társadalmi cselekés mellett
 • fejlődjön a helyi demokrácia a demokratikus készségek begyakorlása által: kommunikációs készség fejlesztése, egymásra figyelés, udvariasság, kölcsönösség, egymás munkájának elismerése, tisztelet stb.

Kulcsfogalmak:

 • tanulókör
 • önszervező kör
 • informális tanulás
 • közösségi és társadalmi részvétel
 • helyi demokrácia erősítése

Feltételrendszer:

 • személyi: kulturális közösségszervező, közművelődési és közgyűjteményi intézmények szakemberei
 • tárgyi: összejöveteli terem, számítógépes kapacitás, kivetítő, flipchart, filctollak, post-it; jegyzetelni papírok és tollak, nyomtató és A4-es papírok
 • anyagi: terembérlés (ha szükséges)

Alkalmazott eszközök és módszerek:

Ahhoz, hogy megtalálják egymást a hasonló érdeklődésű emberek, kommunikáció szükséges. Ez történhet személyes kommunikáció révén, bármely közösségi találkozás alkalmával, de létrejöhet valamely médium közbeiktatásával, pl. Tankatalógus (helyi név- és címjegyzék) alapján, vagy más helyi orgánum közbeiktatásával is (hírlevél, programfüzet, hirdetőtábla, kalendárium, falukönyv, évkönyv stb.).
Elegendő számú jelentkező esetén (7-12 fő) az egyes tanulókörök meghirdetik találkozásuk első időpontját és helyét, és közösen tervezik meg a következő 8-10 összejövetelre vonatkozó munkájukat: felajánlásokat tesznek, hogy a témán belül ki melyik részterülettel kapcsolatosan vállal felkészülést, kiselőadást, film bemutatását stb.
Mindegyik találkozást más tag szervezi meg (ha előre megbeszélik az időpontokat és a helyszíneket, akkor már csak szóbeli rásegítés, egy-egy telefon, vagy levelezőcsoport-üzenet szükséges). Az üléseken levezető elnököt és jegyzőkönyvvezetőt választanak, lehetőleg minden alkalommal mást. Egy résztvevő általában egy alkalmat kap témája bemutatására, amelyet mindig a téma megbeszélése követ. A beszélgetés vezetője minden alkalommal más tanulóköri tag legyen.

A tanulóköröket patronáló helyi közművelődési és közgyűjteményi intézmények:

 • szakmai segítséget adhatnak a téma tanulmányozásához – konzultációt ajánlhatnak a téma és altémái megválasztását illetően; irodalomjegyzékkel segíthetik a kör tájékozódását; felkészíthetik a tanulóköri szerepekre a kör tagjait: szervező, levezető elnök, beszélgetésvezető, jegyzőkönyvvezető; valamint kérés esetén az előadás felépítése, időtartama, vázlata stb. terén is nyújthatnak segítséget;
 • technikai segítséggel teszik lehetővé az összejövetelek megvalósulását: képzésre alkalmas termet biztosítanak; lehetővé teszik a sokszorosítást és segíthetik az összegzés folyamatát is, és más, előre nem látható esetekben is rendelkezésre állhatnak.

A tanulókörben a munkát a demokratikus értékek jellemezik, a tanulókör lényegében egy demokratikus kiscsoportos párbeszéd, melyben:

 • Mindenki egyenlőként, aktívan vesz részt;
 • a soros vezetőnek nincs hatalma; szerepe az, hogy az eszmecsere párbeszédi jellegét s élvezetes légkörét biztosítsa;
 • a párbeszédnek nincs semmi nyíltan vagy titkosan előre tervbe vett vagy elvárt eredménye;
 • a résztvevők mindenben közösen határoznak;
 • a párbeszéd egyik legfontosabb eleme egymás tiszteletteljes, aktív meghallgatása;
 • a cél az, hogy egymás álláspontjait megvizsgáljuk, s azokat megértsük;
 • a résztvevők szellemileg felszabadulnak, és önbizalmukat növelve megerősödnek;
 • A kör munkájának egyik legfontosabb eredménye a különféle álláspontokban rejlő közös vonások közös alapként való feltárása.

A tanulóköri munka végén a tagok összefoglalják, hogy mit tanultak egymástól, összegzik a témát és a tanulmányozásra felhasznált irodalmat, s ha a feldolgozott téma természete engedi, akkor azt írásban is megjelentethetik, de mindenképp dokumentálják és hozzáadják a helyi közgyűjteményekhez, valamint a tagok maguknak is megtartanak egy példányt. A közös stúdiumot záró tanulmányok nagyban függenek a résztvevőknek a munka megtervezése és kivitelezése során tanúsított aktív részvételétől.

Eredmények, várható kimenet:

 • kevés fejlesztői rásegítés, nagy közösségi hozzájárulás
 • aktív részvétel és önnevelés, mely kihat a közügyekben való cselekvő állampolgári részvételre is
 • motivációk épülnek további tapasztalatcserékre, közösségi tanulásra, közösségi cselekvésre

Szakirodalom, honlaplink:

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató