Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/egyenlo-banasmod-es-eselyegyenloseg/

 

Az egyenlő bánásmód elve a diszkrimináció, vagyis a hátrányos megkülönböztetés tilalmát jelenti. Az egyenlő bánásmódot egy társadalomban a diszkrimináció tilalmát biztosító jogszabályok és az azok érvényesítésére hivatott intézmények biztosítják.

Jogszabályi keretek

Az esélyegyenlőségi politika mindazokat a jogi és nem jogi eszközöket fogja össze, amelyeknek az élet legkülönbözőbb területein az a céljuk, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával. Az esélyegyenlőségi szakpolitika kereteit Magyarország 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvénye Szabadság és felelősség című fejezetének XV. cikke határozza meg (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.322953).

Mára Magyarországon kialakultak az antidiszkriminációs esélyegyenlőségi politika jogi és intézményi keretei. A kezdeti lépések megtörténtek, de az esélyegyenlőségi politika még távol áll attól, hogy a társadalompolitika ágazatait és főleg a mindennapi konkrét társadalmi cselekvést áthassa. A befogadás és elfogadás, valamint az esélyegyenlőség kismértékű megvalósulása még mindig széles kört érintő, alapvető társadalmi probléma, amelyen csak átgondolt jogi szabályozással és erős társadalmi szolidaritással lehet változtatni.

Az uniós jogharmonizáció első lépését a Munka Törvénykönyvének 2001. évi módosítása jelentette, amely először szabályozta az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. A jogharmonizáció következő lépése Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) elfogadása volt. A jogszabály megnevezi a diszkriminációt elszenvedő, hátrányos csoportokat, kidolgozza a szankcionálás mechanizmusát, egyértelműen rögzíti, hogy az esélyegyenlőség biztosítása elsősorban az állam feladata.

Az Ebktv. olyan általános törvény, amely azonos szabályokkal tiltja a diszkriminációt valamennyi hátrányos helyzetű csoporttal szemben. 19 védett tulajdonságot nevesít is, emellett „egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző” alapján is lehetőség van a jogérvényesítésre. E tekintetben az Ebktv. a tagállamokban egyedülállóan tágan határozza meg a hátrányos megkülönböztetés folytán védelemben részesíthetők körét. A törvény általános érvényű abban az értelemben is, hogy hatálya kiterjed az élet valamennyi területén előforduló jogviszonyra, részletes szabályokat adva a foglalkoztatásra, a szociális ellátásokra, az egészségügyre, a lakhatásra, az oktatásra és képzésre, valamint az áruk és szolgáltatások igénybevételére.

A diszkriminációt tiltó szabályozás és intézményrendszer az Ebktv. elfogadása óta folyamatosan fejlődik, a törvény időközben többször is módosításra került. A 2009. évi módosítás bevezette az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika fogalmát, amely a települési önkormányzatok számára öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadását írja elő. A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet 2013. július 1-jét követően, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos HEP-pel rendelkezik. [1]

Irodalomjegyzék:

[1] Azoknak, akik mélyebben érdeklődnek az esélyegyenlőség európai szintű szabályozása iránt, javasoljuk többek között a következő webhelyek felkeresését, mivel ezek ismertetésére itt nincs lehetőség. Európa2020: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52010DC2020
Személyek közötti egyenlő bánásmód elve: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Aem0008, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32000L0078, Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010-2020: http://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF, Fogyatékkal élők helyzete (2006): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0351+0+DOC+XML+V0//HU

 

A szócikk alapját képező dokumentum:

Intézmények társadalmiasítása módszertani útmutató